Cập nhật nhanh nhất trận đấu đá gà Thomo Campuchia CPC1 ngày 06-07-2024

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:55
Trường đấu CPC1

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC1

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC1

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC1

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu CPC1

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:37
Trường đấu CPC1

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:16
Trường đấu CPC1

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu CPC1

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu CPC1

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC1

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC1

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC1

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC1

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu CPC1