Cập nhật trận đấu đá gà Thomo CPC3 ngày 03-07-2024 nhanh chóng, đầy đủ

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC3

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC3

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu CPC3

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC3

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC3

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC3

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC3

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:07
Trường đấu CPC3

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu CPC3

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC3

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu CPC3

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu CPC3

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu CPC3

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC3

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu CPC3

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu CPC3

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:18
Trường đấu CPC3

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:05
Trường đấu CPC3

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC3

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:45
Trường đấu CPC3

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:38
Trường đấu CPC3