Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 03-07-2024 những pha lật chém cực kịch tính

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu TH7A

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu TH7A

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu TH7A

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu TH7A

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:57
Trường đấu TH7A

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu TH7A

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu TH7A

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu TH7A

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu TH7A

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu TH7A

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu TH7A

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7A

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu TH7A

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu TH7A

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:49
Trường đấu TH7A

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu TH7A