Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7C trực tiếp ngày 03-07-2024

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7C

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:07
Trường đấu TH7C

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu TH7C

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu TH7C

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:07:27
Trường đấu TH7C

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7C

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:08:37
Trường đấu TH7C

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7C

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu TH7C